• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. z siedzibą przy ul. Cieplice 1 w Bańskiej Niżnej (Szaflary) jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów oraz, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności.
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@geotermia.pl
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych
    z zatrudnieniem i prowadzeniem rachunkowości, a także w celu realizacji zawartych umów. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing usług własnych oraz utrzymywanie relacji z klientami i kontrahentami w ramach relacji biznesowych.
  • Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzeci ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi.
  • Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
  • Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, cofnięcia zgody usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  • Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
  • Dane osobowe podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.