„Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.

 

W dniu 7 listopada 2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.  zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie  projektu „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A. współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Infrastruktura i Środowisko.

 

Całkowita wartość projektu: 32 719 107 zł,

z czego wartość wydatków kwalifikowanych: 23 714 900 zł.

Wnioskowana wartość dofinansowania: 12 245 340 zł,

co stanowi 51,64% wydatków.

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

W ramach projektu przewidziano rozbudowę systemu geotermalnego poprzez następujące zadania:

 1. budowa budynku pompy ciepła wraz z instalacjami wewnętrznymi i stacją trafo,
 2. zakup i montaż pompy ciepła o mocy około 5 MW wraz z armaturą oraz rurociągami,
 3. kwasowanie (intensyfikacja wydobycia) odwiertu produkcyjnego PGP-3,
 4. modernizacja pomp wspomagających w Ciepłowni Geotermalnej,
 5. modernizacja zaworów na głowicach odwiertów chłonnych PGP-2 i PAN-1,
 6. modernizacja rurociągów geotermalnych.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej oraz obniżenie energochłonności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S. A. poprzez zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

 

EFEKT EKOLOGICZNY

Wszystkie działania inwestycyjne związane z realizacją projektu ukierunkowane są na uporządkowanie, racjonalizację i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko systemu ciepłowniczego PEC Geotermia Podhalańska S.A. Dzięki realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE wyniesie 6 MWt,  a wykorzystanie pierwotnej energii geotermalnej wzrośnie o 6,36% z poziomu 91,25% do 97,61%.

Dla realizowanego projektu zdefiniowano następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 6 MWt,
 • liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 1 sztuka – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S. A.,
 • produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 9.593 MWht/rok,
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2.378,89 MgCO2/rok

 

OKRES REALIZACJI

17.03.2017 – 31.12.2019

 

STAN REALIZACJI

Część prac już zrealizowano jak zabieg kwasowania odwiertu produkcyjnego PGP-3, dzięki czemu zwiększyła się jego wydajność z 250 do 400 m3/h, co przełoży się na wzrost mocy cieplnej o 5 MWt.

kwasowanie 1

kwasowanie 2

 

Zakończono roboty projektowe i budowlane pod nazwą: „Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w POMPOWNI GEOTERMALNEJ w Białym Dunajcu” polegające w szczególności na:

 • wykonaniu kompletnej wymiany 2 sztuk pomp geotermalnych (pompy PG3
  i PG4) wraz z przemiennikami częstotliwości oraz z fundamentami pod pompy,
  a także wykonaniu instalacji zasilania elektrycznego i AKPiA wymienianych pomp;
 • wykonaniu wymiany 2 sztuk zaworów bezpieczeństwa dla wymienianych pomp geotermalnych;
 • wykonaniu montażu dodatkowych 2 sztuk nowych filtrów świecowych dla wody geotermalnej;
 • wykonaniu wymiany (ze zmianą średnic) części rurociągów technologicznych
  i wyposażenia rurociągów technologicznych (armatury, urządzeń itp.) ze stali węglowej na kwasoodporną;
 • robotach budowlanych konserwacyjnych budynku pompowni;
 • dostawie 256 sztuk (2 kompletów) zapasowych wkładów filtracyjnych dla 8 sztuk filtrów wody geotermalnej w POMPOWNI GEOTERMALNEJ (6 sztuk istniejących filtrów FG1 – FG6 i 2 sztuk nowych filtrów FG7 i FG8).

Zrealizowanie tej inwestycji zwiększy wydajność zatłaczania, a tym samym wzrośnie produkcja energii cieplnej.

montaz pomp zatłaczających