Projekt:  pn.: „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S. A.” nr POIS.01.01.01-00-0012/17 realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej 1. –  Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Działanie  1.1. – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Poddziałanie  1.1.1. –   Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

W dniu 7 listopada 2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.  zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie  projektu „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A. współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, osi priorytetowej 1 –  Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Całkowita wartość projektu: 33 225 425,43 zł,

z czego wartość wydatków kwalifikowanych: 23 714 900,00 zł.

Wartość dofinansowania: 11 516 426,57  zł, co stanowi 48,56% kosztów kwalifikowanych.

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU (po zmianie i podpisaniu aneksu):

W ramach projektu przewidziano rozbudowę systemu geotermalnego poprzez następujące zadania:

 1. budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi  i stacją trafo,
 2. kwasowanie (zabieg intensyfikacji wydobycia) odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3,
 3. modernizacja pomp zatłaczających oraz filtrów w pompowni geotermalnej Biały,
 4. modernizacja rurociągów geotermalnych,
 5. modernizacja pomp wspomagających na ciepłowni geotermalnej,
 6. modernizacja zaworów na głowicy otworów Biały Dunajec PGP-2 i Biały Dunajec PAN-1,
 7. przeprowadzenie zabiegu kwasowania w  otworze Biały Dunajec PGP-2,
 8. wiercenie otworu bocznego z otworu pionowego Biały Dunajec PGP-2 i wykonanie zabiegu kwasowania w otworze bocznym,
 9. dostawa, instalacja i montaż dwóch wymienników ciepła w Ciepłowni Geotermalnej o mocy ok. 7,8 MW każdy,
 10. nadzory inwestorskie,
 11. informacja i promocja.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej oraz obniżenie energochłonności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S. A. poprzez zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

EFEKT EKOLOGICZNY

Wszystkie działania inwestycyjne związane z realizacją projektu ukierunkowane są na uporządkowanie, racjonalizację i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko systemu ciepłowniczego PEC Geotermia Podhalańska S.A. Dzięki realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE wyniesie 9,6 MWt,  a wykorzystanie pierwotnej energii geotermalnej wzrośnie o 6,36% z poziomu 91,25% do 97,61%.

Dla realizowanego projektu zdefiniowano następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 9,6 MWt,
 • liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 1 sztuka – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S. A.,
 • produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 9.593 MWht/rok,
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2.378,89 MgCO2/rok

 OKRES REALIZACJI

17.03.2017 – 31.12.2020

 STAN REALIZACJI

Część prac już zrealizowano jak zabieg kwasowania odwiertu produkcyjnego PGP-3, dzięki czemu zwiększyła się jego wydajność z 250 do 400 m3/h, co przełoży się na wzrost mocy cieplnej o 5 MWt.

Zabieg kwasowania

Zamontowano pompy zatłaczające oraz filtry w pompowni geotermalnej, każda o wydajności 250 m3/h.

Pompy zatłaczające

 

Wykonano modernizację zaworów na głowicach odwiertów chłonnych PGP-2 i PAN-1.

Zamontowano pompy wspomagające w Ciepłowni Geotermalnej, każda o wydajności 425 m3/h.

Pompy wspomagające

 

Zmodernizowano rurociągi geotermalne – długość ok. 420 m średnice DN200-DN300.

Zakończono budowę budynku pompy ciepła wraz z instalacjami wewnętrznymi i stacją trafo.

Budynek pompy ciepła


Budynek stacji trafo

Zdjęcia wykonał Pan Wojciech Wartak.

Nadzór inwestorski obejmował realizację zadań w zakresie: modernizacji rurociągów geotermalnych,  wykonania zabiegu kwasowania w otworze Bańska PGP-3,  robót budowlanych związanych z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej, montażu pomp zatłaczających oraz montażu dwóch dodatkowych filtrów.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.01.01-00-0012/17-00 informuje się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci