Rok 2018

 • Ministerstwo Energii rozstrzygnęło pierwszy konkurs dla klastrów energii. Współtworzony przez PEC Geotermia Podhalańska i Gminę Szaflary Klaster Energii Serce Podhala znalazł się w elitarny gronie wyróżnionych klastrów. W konkursie wzięło udział 115 klastrów z całej Polski, pozytywną weryfikację przeszło 30, natomiast 10 z nich otrzymało certyfikat klastra energii z wyróżnieniem. Jak podkreślono w przyznanym nam certyfikacie – za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej.
 • w marcu zorganizowano III edycję Dnia Ziemi. Ponad 100 dzieci wraz z opiekunami zwiedziło obiekty Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej, uczestniczyło w konkursach a także zabawach przygotowanych przez ZHP Hufiec Podhalański.

Rok 2017

 • pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1.1 (całkowita wartość projektu wynosi 32 719 107 zł, wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 23 714 900 zł, dofinansowanie wynosi 12 245 340 zł tj. 51,64% kosztów kwalifikowanych projektów) na projekt „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.”,

 • pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.4.2 (całkowita wartość projektu wynosi 11 205 300 zł, wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 110 000 zł, dofinansowanie wynosi 6 087 500,00 PLN tj. 66,82% kosztów kwalifikowanych projektów) na projekt „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”,

 • przyznanie białych certyfikatów (3 273 toe) na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej,

 • 6 października 2017 r. odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dotychczasowe prace związane z rozwojem sieci geotermalnej w kierunku Szaflar oraz Nowego Targu a także zapowiedź planowanych prac wraz z harmonogramem a istotnym wydarzeniem było podpisanie przez Gminę Szaflary z NFOŚiGW w dniu 26 września 2017 r. umowy o dofinansowanie na wykonanie odwiertu PGP-4,

 • w dniach 28-29 czerwca 2017 r. w Zakopanem odbyło się spotkanie ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, obradom przewodniczył Prof. Jan Szyszko Minister Środowiska a uczestniczyli w niej Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP oraz ministrowie środowiska wraz z delegacjami z Bułgarii, Czech, Słowacji i Węgier, a czwartek był poświęcony wizycie studyjnej w Geotermii Podhalańskiej,

 • 11 maja 2017 r. Ciepłownię Geotermalną odwiedzili dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki KE Klausa-Dietera Borchardta w towarzystwie wiceministrów energii Andrzeja Piotrowskiego i Michała Kurtyki,

 • 27 kwietnia 2017 roku podpisano umowę pomiędzy Gminą Kościelisko i PEC Geotermia Podhalańska S.A. w sprawie budowy sieci ciepłowniczej na terenie Gminy,

 • 15 marca 2017 r. obiekty PEC Geotermia Podhalańska S.A. wizytował Paweł Sałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz liczna grupa posłów z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

 • zostało uruchomione bezpłatne, nowoczesne i wygodne w użyciu elektroniczne Biuro Obsługi Klienta pod adresem https://ebok.geotermia.pl z dostępem do faktur, zgłaszania awarii, podglądu salda, wysyłania zapytań,

 • powstał klaster energii „Serce Podhala”,

Rok 2016

 • w 2016 r. pierwszy raz w historii sprzedaż przekroczyła 400 tys. GJ a produkcja ciepła z geotermii osiągnęła historyczne 91,25%,

 • pierwsza w historii działalności Spółki obniżka cen ciepła sieciowego,

 • 3 października 2016 roku podpisano umowę pomiędzy Miastem Nowy Targ, Gminą Szaflary, MPEC Nowy Targ sp. z o.o. i PEC Geotermia Podhalańska S.A. w sprawie rozwoju sieci w kierunku Szaflar i Nowego Targu oraz intencję zawiązania spółki Geotermia Nowotarska,

 • stworzony został film poświęcony funkcjonowaniu Spółki oraz geotermii (również w wersji anglojęzycznej) dostępny na youtube.com, wdrożono nową stronę internetową oraz fanpage na facebook.com oraz wydano folder tematyczny,

 • w ramach prowadzonych działań edukacyjnych Spółka zorganizowała Dzień Ziemi na Ciepłowni Geotermalnej,

 • Spółka jest jednym z sygnatariuszy powstania Klastra Energii „Zielone Podhale”.

Rok 2015

 • osiągnięcie sprzedaży ciepła ponad 398 TJ/rok oraz przekroczenie 60 MW zamówionej mocy cieplnej,

 • włączenie nowego odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3 do ruchu w systemie ciepłowniczym,
 • zwiększenie możliwości produkcyjnych energii cieplnej z układu geotermalnego dzięki wykonanej modernizacji pompowni geotermalnej i zwiększeniu przepustowości pompowni do 700 m3/h,

 • zakończenie wdrażania oprogramowania Termis służącego do projektowania, optymalizacji i sterowania siecią ciepłowniczą oraz zakończenie kalibracji modelu sieci ciepłowniczej.

Rok 2014

 • rozbudowa sieci geotermalnej (641 mb) i podłączenie 27 odbiorców o łącznej mocy 0,905MW,

 • zakończenie próbnej eksploatacji nowego odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3,
 • pogłębienie otworu chłonnego Biały Dunajec PAN-1 i zwiększenie jego chłonności do 375 m3/h,

 • osiągnięcie sprzedaży ciepła ponad 361 TJ/rok oraz niecałe 59  MW mocy zamówionej na koniec 2014.

Rok 2013

 • rozbudowa sieci geotermalnej i podłączenie 51 odbiorców (w tym 19 tzw. by-passów) o łącznej mocy 1,579 MW,
 • zakończenie wiercenia kolejnego odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3 pozwalającego zwiększyć moc źródła geotermalnego o 8 MW – odwiert kierunkowy o głębokości w pionie TVD 3 400 m, głębokość po długości otworu wynosi 3 519 m i wydajności 290 m3/h,
 • jubileusz 20-lecia firmy – w trakcie Kongresu Geotermalnego, organizowanego przez Spółkę razem z Polski Stowarzyszeniem Geotermicznym na przełomie września i października 2013, dokonano podsumowania działalności firmy, podkreślono trafność decyzji w sprawie utworzenia spółki geotermalnej na Podhalu,
 • osiągnięcie sprzedaży ciepła ponad 393 TJ/rok oraz przekroczenie 58  MW mocy zamówionej na koniec 2013.

Rok 2012

 • rozbudowa sieci geotermalnej i podłączenie 56 odbiorców o łącznej mocy 1,452 MW,
 •  rozpoczęcie wiercenia nowego odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3. Do końca 2012 roku osiągnięto głębokość 496 m,
 • zakończenie realizacji projektu: ”Rozwój infrastruktury służącej do produkcji, przesyłu i dystrybucji energii geotermalnej w gminach Zakopane, Biały Dunajec i Szaflary” – całkowity koszt projektu wynosił około 10 mln PLN, kwota dotacji około 4 mln. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • osiągnięcie sprzedaży ciepła ponad 383 TJ/rok oraz przekroczenie 57  MW mocy zamówionej na koniec 2012.

Rok 2011

 • rozbudowa sieci geotermalnej i podłączenie 88 odbiorców ( w tym 13 tzw. by-passów) o łącznej mocy 3,478 MW,
 • rekonstrukcja odwiertu chłonnego PAN-1.

Rok 2010

 • rozbudowa sieci geotermalnej i podłączenie 60 odbiorców o łącznej mocy 2,221 MW ,
 • uruchomienie produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji oraz rozpoczęcie sprzedaży świadectw  pochodzenia,
 • uzyskanie dofinansowania w kwocie 4 048 584,35  zł. do projektu Spółki „Rozwój infrastruktury służącej do produkcji, przesyłu i dystrybucji energii Geotermalnej w Gminach: Zakopane,  Biały Dunajec i Szaflary” Działania 7.2 „Poprawa jakości powietrza i  zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” Małopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek Spółki na ocenie  strategicznej uzyskał 24 punkty (poz. 6 na liście na 92 miejsca).

Rok 2009

 • opracowanie  i zatwierdzenie nowej „Strategii rozwoju PEC Geotermia  Podhalańska S.A. na lata 2009 – 2020”,
 • kontynuacja inwestycji związanych z podłączeniem nowych odbiorców  i „by-passów”, wzrost mocy cieplnej o 4,871  MW,
 • osiągnięcie sprzedaży ciepła ponad 351 TJ/rok oraz przekroczenie 54  MW mocy zamówionej na koniec 2009,
 • uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
 • uzyskanie koncesji na wiercenie otworu produkcyjnego PGP-3,
 • rozbudowa ciepłowni geotermalnej i zainstalowanie dodatkowych pomp wspomagających podnosząca wydajność systemu  geotermalnego o ok. 10%

Rok 2008

 • kontynuacja inwestycji związanych z podłączeniem nowych odbiorców i „by-passów”, wzrost mocy cieplnej o 2,996 MW,
 • obchody XV – lecia działalności Spółki,
 • osiągnięcie sprzedaży ciepła ponad 324 TJ/rok oraz przekroczenie 50 MW mocy zamówionej na koniec 2008.

Rok 2007

 • podłączenie do układu geotermalnego kompleksu rekreacyjnego „Termy Podhalańskie” w Szaflarach z całorocznymi zewnętrznymi basenami zasilanymi wodą geotermalną – moc cieplna: 2,15 MW,
 • w związku z realizacja nowych inwestycji i przyłączaniem kolejnych odbiorców oraz uruchomieniem tzw.„bypassów” zwiększono wielkość mocy zamówionej u odbiorców o 6,38 MW co stanowi 15% wzrost w stosunku do mocy zainstalowanej na koniec 2006 r.,
 • uruchomienie chłodni wentylatorowej pozwalającej na częściowy zrzut wody geotermalnej do cieku wodnego i zwiększenie mocy produkcyjnej układu geotermalnego,
 • przedłużenie koncesji w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepłą do roku 2019,
 • ujednolicenie stawek cen i opłat w zakresie wytwarzania ciepła dla wszystkich odbiorców niezależnie od ich położenia względem sieci ciepłowniczej oraz wprowadzono nową grupę taryfową dla Odbiorców zasilanych bezpośrednio z Ciepłowni Geotermalnej,
 • sprzedaż ciepła na poziomie 296 TJ/rok.

Rok 2006

 • uruchomienie Parku Wodnego –  największego odbiorcy energii cieplnej z sieci PEC Geotermia Podhalańska S.A.,
 • sprzedaż ciepła na poziomie 297 TJ/rok.

Rok 2005

 • dalsza rozbudowa sieci ciepłowniczej i podłączenia nowych odbiorców na terenie Zakopanego oraz gmin Biały Dunajec i Poronin,
 • osiągnięcie sprzedaży ciepła w  wielkości 275 TJ za 2005 rok.

Rok 2004

 • uruchomienie w miesiącu czerwcu dostaw ciepła do kąpieliska na Polanie Szymoszkowej – pierwszego basenu zewnętrznego zasilanego energią z sieci PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Rok 2003

 • dalsza rozbudowa sieci ciepłowniczej i podłączenia nowych odbiorców na terenie Zakopanego oraz gmin Biały Dunajec i Poronin,
 • rozwój działalności edukacyjno – informacyjnej: wykłady, zwiedzanie, organizacja praktyk zawodowych, prezentacje, pomoc merytoryczna dla dyplomantów,
 • sprzedaż ciepła na poziomie 244 TJ/rok.

Rok 2002

 • rozbudowa sieci ciepłowniczej i podłączenia nowych odbiorców na terenie Zakopanego oraz gmin Biały Dunajec i Poronin,
 • budowa „Parku Wodnego” osiągnęła stan surowy zamknięty,
 • magistrala cieplna w Kierunku Kościeliska dotarła do Polany Szymoszkowej,
 • zakończenie budowy Centrum Edukacyjno – Informacyjno – Administracyjnego przy ul. Nowotarskiej w Zakopanem,
 • sprzedaż ciepła osiągnęła 188 TJ/rok,
 • długość sieci ciepłowniczej na koniec 2002 roku – 56,5 km.

Rok 2001

 • likwidacja ostatniej osiedlowej kotłowni opalanej koksem w Zakopanem,
 • zakończenie budowy magistrali ciepłowniczej Bańska Niżna – Kotłownia Szczytowa Zakopane,
 • czerwiec – uruchomienie trzech silników gazowych o łącznej mocy 1,5 MWe i 2,1 MWt w kotłowni Szczytowej,
 • uruchomienie Ciepłowni Geotermalnej Bańska,
 • grudzień – uruchomienie kotła gazowo – olejowego o mocy 16 MW w Kotłowni Szczytowej,
 • podłączenia nowych odbiorców w Zakopanem i Białym Dunajcu,
 • rozpoczęcie budowy „Parku Wodnego” w Zakopanem,
 • sieć ciepłownicza ma już 47,6 km długości.

Rok 2000

 • rozbudowa sieci ciepłowniczej w  Zakopanem,
 • grudzień – mamy już 212 odbiorców indywidualnych, 51 dużych odbiorców i ogrzewamy 119 bloków mieszkalnych.

Rok 1999

 • budowa sieci ciepłowniczych w Zakopanem,
 • sprzedaż ciepła na poziomie 120 TJ/rok.

Rok 1998

 • czerwiec – powstanie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. (w wyniku fuzji z PEC „TATRY”),
 • listopad – uruchomienie Kotłowni Szczytowej w Zakopanem (do momentu doprowadzenia magistrali geotermalnej z Bańskiej Niżnej podstawowym paliwem kotłowni był gaz).

Rok 1997

 • obliczenie i udokumentowanie zasobów eksploatacyjnych dla poszczególnych otworów oraz całej struktury Niecki Podhalańskiej,
 • marzec – zakończenie wiercenia otworu Biały Dunajec PGP-2,
 • wrzesień – zakończenie wiercenia otworu Bańska Niżna PGP-1.

Rok 1996

 • rozpoczęcie budowy Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej,
 • wybudowanie 3,5 km linii przesyłowej do Zakopanego,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej 27 gospodarstw domowych w Białym Dunajcu,
 • testy hydrodynamiczne na otworach Poronin PAN-1, Chochołów PIG-1, Furmanowa PIG-1, Biały Dunajec PAN-1, Bańska IG-1.

Rok 1995

 • budowa sieci dystrybucyjnej w Białym Dunajcu,
 • sprzedaż ciepła w ilości 18 TJ/rok.

Rok 1994

 • uruchomienie pilotażowej fazy projektu pod nazwą „Zaopatrzenie w ciepło wsi Bańska Niżna” jako pierwszej działającej instalacji geotermalnej w Polsce,
 • luty – rejestracja Spółki Geotermia Podhalańska S.A. w sądzie Rejestrowym w Nowym Sączu.

Lata 1989 - 1993

 • oddanie do eksploatacji DZG Bańska Niżna – Biały Dunajec przez IGSMiE Polskiej Akademii Nauk,
 • podłączenie kilku pierwszych budynków w Bańskiej Niżnej do geotermalnej sieci ciepłowniczej (produkcja ciepła w oparciu o dwa otwory: Bańska IG-1 i Biały Dunajec PAN-1),
 • grudzień 93′ – powstanie Geotermii Podhalańskiej S.A. (z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).