skip to Main Content

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i pełnomocników Akcjonariuszy dotycząca przetwarzania danych osobowych PEC Geotermia Podhalańska S. A.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI
I PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”,  Zarząd PEC Geotermia podhalańska S.A („Spółka” lub „Administrator”) przekazuje następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy jest PEC Geotermia Podhalańska  S.A z siedzibą w Bańskiej Niżnej (adres: 34-424 Bańska Niżna, ul. Cieplice 1), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040456, NIP 736 144 40 64, kapitał zakładowy w wysokości  145 549 000,00 zł.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Karolem Sońtą pod emailem: iod@geotermia.pllub pisemnie na adresy siedziby naszej Spółki wskazany powyżej i  na stronie internetowej: geotermia.pl

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu przez osoby uprawnione zgodnie z wymogami prawa, w szczególności odnośnych przepisów Kodeksu spółek handlowych, a ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub strony trzecie.

4. Kategorie danych osobowych
Przetwarzane będą następujące dane:
a) dane identyfikacyjne;
b) dane adresowe;
c) dane kontaktowe;
d) w przypadkach, w których dane wskazane w pkt a) do c) okazałyby się niewystarczające do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 powyżej, w szczególności do weryfikacji statusu akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza – także inne dane niezbędne do realizacji tych celów

5. Udostępnienie danych osobowych
Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy mogą być udostępniane przez Spółkę:
a) innym akcjonariuszom na podstawie art. 407 §1 i §11 Kodeksu spółek handlowych;
b) Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Dane osobowe mogą być również udostępniane dalszym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić te dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego prawidłowego udokumentowania, włącznie z okresem przechowywania dokumentacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, a ponadto przez okres stosowny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.

7. Prawa przysługujące akcjonariuszom Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocnikom akcjonariuszy
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, akcjonariuszom Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocnikom akcjonariuszy przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dot. prawa do wniesienia sprzeciwu: Prawo o wniesienia sprzeciwu przysługuje z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno wówczas przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Źródło pozyskania danych osobowych
W zakresie, w jakim nie są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, dane osobowe mogą pochodzić:
a) w przypadku akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną – z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub bezpośrednio od akcjonariusza;
b) w przypadku pełnomocnika akcjonariusza Spółki – od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa.

9. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym powyżej w pkt. 2 powyżej, w szczególności do weryfikacji uprawnienia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również na potrzeby sporządzenia oraz przekazania do KNF (lub ewentualnie innemu akcjonariuszowi) listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, oraz marketing bezpośredni
Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym przez profilowane. Nie przewiduje się ponadto przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W związku z tym związane z tym uprawnienia nie przysługują.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej na dzień 5 czerwca 2020 roku.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym 145 549 000,00zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art.395 §1 i 2 k.s.h., art.399§1 k.s.h., art.402§1 i 2 k.s.h oraz §31 pkt.2,5,7 i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 r., w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
 10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019, przedłożonego przez Zarząd Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki.
 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności w roku 2019.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opracowanego przez Zarząd Spółki Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2021-2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, w którym zarejestrowane będą akcje Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Spółkę składnikami aktywów trwałych (rozliczenie nakładów – obiekty Kotłowni Pardałówka).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu na „Wykonanie odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-2 wraz z jego pogłębieniem” oraz umów (dotacji i pożyczki) z NFOŚiGW zawieranych w ramach dofinansowania z programu priorytetowego „Polska Geotermia Plus” ogłoszonego przez NFOŚiGW
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji.
 23. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu                                                       Wiceprezes Zarządu

Wojciech Ignacok                                                   Robert Wójciak

Ogłoszenie w MSiG 71/2020 (5961) poz. 18226

Ogłoszenie o ZWZ

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Monitor Sądowy i Gospodarczy. Warszawa, dnia 10 września 2020 roku. Nr 177 (6067) Pozycja 45794.

Pierwsze wezwanie_20200910

Monitor_2020_177 pierwsze wezwanie

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Monitor Sądowy i Gospodarczy. Warszawa, dnia 25 września 2020 roku. Nr 188 (6078) Pozycja 49345.

Drugie wezwanie_20200925

Monitor_2020_188 drugie wezwanie

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Monitor Sądowy i Gospodarczy. Warszawa, dnia 12 października 2020 roku. Nr 199 (6089) Pozycja 53602.

Trzecie wezwanie_20201012

Monitor_2020_199 trzecie wezwanie

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Monitor Sądowy i Gospodarczy. Warszawa, dnia 27 października 2020 roku. Nr 210 (6100) Pozycja 58003.

Czwarte wezwanie_20201027

monitor_2020_210 czwarte wezwanie

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Monitor Sądowy i Gospodarczy. Warszawa, dnia 13 listopada 2020 roku. Nr 222 (6112) Pozycja 62650.

Piąte wezwanie_20201113

monitor_2020_222 piąte wezwanie

Wpis - 07.01.2020 r.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 8/2020 (5897) z dnia 14 stycznia 2020 roku poz. 19190

Wpis_07.01.2020 r.

Wezwanie - 04.07.2020 r.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 125/2020 (6015) z dnia 30 czerwca 2020 roku poz. 361224

Wezwanie_04.07.2020 r.

Wpis - 27.08.2020 r.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 184/2020 (6074) z dnia 21 września 2020 roku poz. 687678

Wpis_27.08.2020 r.

Wpis - 24.09.2020 r.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 196/2020 (6068) z dnia 7 października 2020 roku poz. 831409

Wpis_24.09.2020 r.

Wpis - 19.10.2020 r.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 214/2020 (6104) z dnia 7 listopada 2020 roku poz. 1039624

Wpis_19.10.2020 r.

Back To Top