skip to Main Content

Dotacja dla PEC Geotermia Podhalańska S.A. w wysokości 12 mln zł na rozbudowę systemu

W obecności prof. Jana Szyszko została podpisana 7 listopada 2017 r. umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w imieniu którego umowę podpisał Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu a PEC Geotermia Podhalańska S.A. w imieniu której umowę podpisał Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu. Ponad 12,2 mln zł dotacji zostanie przeznaczone na rozbudowę systemu geotermalnego.

Galeria zdjęć

Uroczyste podpisanie umów odbyło się w siedzibie Ministerstwa Środowiska w obecności m.in.: prof. Jana Szyszko – Ministra Środowiska, posłów Anny Paluch i Jana Dudy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowali: dr Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu i Artur Michalski – Zastępca Prezesa. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. reprezentowali: Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu, dr inż. Piotr Długosz – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Paweł Kupczak – Wiceprezes Zarządu.

 

Całkowite koszty brutto projektu wynoszą ponad 32,7 mln zł, z czego łączne koszty kwalifikowalne netto to przeszło 23,7 mln zł. Projekt został dofinansowany na ponad 12,2 mln zł. W ramach projektu przewidziano m.in. następujące prace:

– kwasowanie (intensyfikacja wydobycia) odwiertu produkcyjnego PGP-3,

– rozbudowa układu pomp zatłaczających oraz filtrów w pompowni geotermalnej,

– budowa budynku na pompy ciepła,

– zakup i montaż pompy ciepła o mocy 5 MWt,

– modernizacja pomp wspomagających w Ciepłowni Geotermalnej,

– nadzór inwestorski.

 

Dzięki realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE wyniesie 10 MWt a wykorzystanie pierwotnej energii geotermalnej wzrośnie o ponad 6% z poziomu 91% do 97%. Część prac zostało już zrealizowanych jak choćby zabieg kwasowania jednego z odwiertów, dzięki czemu zwiększyła się jego wydajność z 250 do 400 m3/h co przełoży się na wzrost mocy cieplnej o 5 MWt.

 

Narodowy Fundusz zakończył unijne postępowanie konkursowe numer POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, którego alokacja wyniosła 210 mln zł. Ocenie poddano 14 wniosków przedsiębiorców, z których 9 uzyskało ocenę pozytywną, wśród nich projekt PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Galeria zdjęć

Back To Top