skip to Main Content

Przez swoją działalność tj. podłączanie do sieci ciepłowniczej co roku nowych odbiorców ciepła Spółka przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Wskutek zastąpienia spalania paliw kopalnych przez wprowadzenie czystej energii geotermalnej zmniejszeniu ulega emisja pyłów i gazów a walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne Podhala zostaja zachowane.

Back To Top