skip to Main Content

Kolejny projekt z dotacją UE realizowany przez Geotermię

19 grudnia 2018r. Zarząd Spółki zawarł umowę z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie  projektu pn.: „Budowa przyłączy i sieci ciepłowniczych na terenie Gminy Miasto Zakopane w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,  Oś. Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:

  • wybudowanie sieci i przyłączy ciepłowniczych o łącznej długości ok. 4,5 km w celu podłączenia 150 odbiorców indywidualnych,
  • nadzór inwestorski,
  • informacja i promocja projektu UE.

 

O projekcie:

  • Całkowita wartość projektu: 7 897 928,45 PLN (w tym podatek VAT 1 476 848,42 PLN).
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych: 6 411 080,03 PLN.
  • Wartość dofinansowania: 5 101 317,12 PLN (79,57%).
  • Termin realizacji: od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r.

 

Stan realizacji na dzień 20.12.2018r.:

W dniu 4 września zostało wszczęte pierwsze z planowanych postępowań nr 66/2018 na „Budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych” w celu podłączenia do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła geotermalnego 32 odbiorców indywidualnych. Szacowana wartość zamówienia wynosi 2.100.000 PLN netto. Zaproszenia do złożenia oferty zostały wysłane do 4 firm. Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w Bazie Konkurencyjności. Wnioski o przekazanie załączników do SIWZ złożyło 5 Wykonawców. W terminie składania ofert tj. do 24 września 2018 r. wpłynęła oferta 1 Wykonawcy.  Negocjacje odbyły się w dniu 26 września 2018 r. w siedzibie Spółki w Zakopanem. Wykonawca Erion Sp. z o.o., ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra złożył w wyznaczonym terminie ofertę ostateczną. Cena oferty wynosi 3.076.968,00 PLN brutto (w tym VAT 23%), netto 2 501 600,00 zł. Rada Nadzorcza podjęła w dniu 28 września 2018 r. uchwałę nr 3/53/IX/18/VIII RN w sprawie zawarcia umowy z Erion Sp. z o.o., ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra na „Budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych”.

Umowa z Wykonawcą (umowa nr 59/2018) została podpisana w dniu 2 października 2018r. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie realizacji nastąpiło 04.10.2018r.  Aktualnie wykonano i rozliczono 6 przyłączy ciepłowniczych na kwotę netto 404 400,00 zł.

 

W dniu 20 września 2018 r. zostało wszczęte postępowanie nr 73/2018 na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: – Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych”. Szacowana wartość zamówienia wynosi 24.900 PLN netto. Zaproszenia do złożenia oferty zostały wysłane do 4 firm. Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki. W terminie składania ofert tj. do 5 października 2018 r. wpłynęły oferty 3 Wykonawców.  Negocjacje odbyły się w dniu 16 października 2018 r. w siedzibie Spółki w Zakopanem. Wykonawcy: TECHMAX, ul. Piłsudskiego 63a, 34-520 Poronin i Inbud” Biuro Inwestycyjne Tadeusz Pękala ul. Droga do Samków 10, 34-500 Zakopane złożyli w wyznaczonym terminie oferty ostateczne. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 20.750 PLN.  Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT. Umowa z Wykonawcą (umowa nr 73/2018) została podpisana w dniu 23 października 2018 r.

Nadzór inwestorski jest prowadzony na bieżąco zgodnie z postępem robót budowlanych. Aktualnie wykonano i rozliczono nadzór nad realizacją 6 przyłączy na kwotę brutto 4 500,00 zł.

Back To Top