skip to Main Content

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. z siedzibą w Bańska Niżna, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, Biuro Spółki ul. Nowotarska 35 a, 34-500 Zakopane (zwana dalej „Spółką”).

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Karolem Sońtą pod emailem: iod@geotermia.pl lub pisemnie na adresy siedziby naszej Spółki wskazany powyżej i  na stronie internetowej: www.geotermia.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu zawarcia i realizacji umów, w tym dotyczących dostaw produktów i usług związanych z przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b i c RODO);
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej Spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. w celu przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku ze wpisem beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz współpracy z instytucjami zobowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu celem identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, jak również innych obowiązków przewidzianych niniejszą ustawą (podstawa z art. 6 pkt 1 lit. c RODO).

IV. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres związania zawartymi umowami, a następnie przez okres 3 lat po ich zakończeniu. Przechowywanie danych może zostać przedłużone w przypadku realizacji celu wskazanego w pkt III ust. 3 na czas trwania stosownych postępowań sądowych albo administracyjnych.

V. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. podmiotowi przetwarzającemu;
 2. innym podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. zleca wykonanie prac wynikających z zawartych z Tobą umów;
 3. podmiotom, wobec których obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego np. Urząd Skarbowy, ZUS, itp.

VI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG.

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Twoich danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Twoje dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Twoich danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

 • dostęp do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać,
 • prawo do usunięcia – dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny).Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak dla zawarcia i wykonywania umów niezbędne jest podanie: imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania odbiorcy, ponadto adresu obiektu, do którego dostarczane ma być ciepło lub realizowane usługi wraz z określeniem tytułu prawnego odbiorcy do tego obiektu.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI
I PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”,  Zarząd PEC Geotermia podhalańska S.A („Spółka” lub „Administrator”) przekazuje następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy jest PEC Geotermia Podhalańska  S.A z siedzibą w Bańskiej Niżnej (adres: 34-424 Bańska Niżna, ul. Cieplice 1), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040456, NIP 736 144 40 64, kapitał zakładowy w wysokości  145 549 000,00 zł.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Karolem Sońtą pod emailem: iod@geotermia.pllub pisemnie na adresy siedziby naszej Spółki wskazany powyżej i  na stronie internetowej: geotermia.pl

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu przez osoby uprawnione zgodnie z wymogami prawa, w szczególności odnośnych przepisów Kodeksu spółek handlowych, a ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub strony trzecie.

4. Kategorie danych osobowych
Przetwarzane będą następujące dane:
a) dane identyfikacyjne;
b) dane adresowe;
c) dane kontaktowe;
d) w przypadkach, w których dane wskazane w pkt a) do c) okazałyby się niewystarczające do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 powyżej, w szczególności do weryfikacji statusu akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza – także inne dane niezbędne do realizacji tych celów

5. Udostępnienie danych osobowych
Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy mogą być udostępniane przez Spółkę:
a) innym akcjonariuszom na podstawie art. 407 §1 i §11 Kodeksu spółek handlowych;
b) Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Dane osobowe mogą być również udostępniane dalszym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić te dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego prawidłowego udokumentowania, włącznie z okresem przechowywania dokumentacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, a ponadto przez okres stosowny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.

7. Prawa przysługujące akcjonariuszom Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocnikom akcjonariuszy
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, akcjonariuszom Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocnikom akcjonariuszy przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dot. prawa do wniesienia sprzeciwu: Prawo o wniesienia sprzeciwu przysługuje z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno wówczas przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Źródło pozyskania danych osobowych
W zakresie, w jakim nie są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, dane osobowe mogą pochodzić:
a) w przypadku akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną – z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub bezpośrednio od akcjonariusza;
b) w przypadku pełnomocnika akcjonariusza Spółki – od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa.

9. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym powyżej w pkt. 2 powyżej, w szczególności do weryfikacji uprawnienia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również na potrzeby sporządzenia oraz przekazania do KNF (lub ewentualnie innemu akcjonariuszowi) listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, oraz marketing bezpośredni
Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym przez profilowane. Nie przewiduje się ponadto przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W związku z tym związane z tym uprawnienia nie przysługują.

Back To Top